Toimintakuvaus


Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla parannetaan ihmisen kykyä ylläpitää tai vahvistaa toimintakykyään sekä edistää kehitystä niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen elämään.

Toimintaterapeutti on laillistettu ammattinimike ja se on Valviran valvomaa lääkinnällistä kuntoutusta. Terapiaa toteutetaan lääkärin määräyksestä, kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Lapsen kehitykselliset poikkeavuudet voivat vaikeuttaa lapsen iänmukaista selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Lapsen voi olla vaikea oppia päivittäisiä taitoja esim. pukeminen, ruokailu. Kehitysviive saattaa näkyä liikunnallisissa taidoissa, käden taidoissa, leikkitaidoissa, keskittymisessä ja/tai vastavuoroisuudessa.

Ennen terapian aloittamista tehdään toimintaterapeuttisia normitettuja testejä, joilla mitataan lapsen perusvalmiuksia, joita lapsi tarvitsee oppimiseen ja tulevaan koulunkäyntiin. Myös vanhempien haastattelut ja heidän täyttämät kyselykaavakkeet antavat arvokasta tietoa lapsen sensomotorisesta kehityksestä. Arviointi on pohja terapiatavoitteiden määrittelylle ja menetelmien valinnalle. Lasten toimintaterapiassa korostuu yhteistyö perheen ja lasta hoitavien sekä kuntouttavien henkilöiden kanssa.

Terapiamaksusitoumukset ovat joko kuntien (perusterveydenhuollon) tai kelan kautta, joskus myös vakuutusyhtiö voi olla maksavana tahona. Kelan järjestämä kuntoutus on suunnitelmallista asiakas- ja perhelähtöistä toimintaa. Lisätietoa saa Kelan palvelukuvauksesta 2019.(www.kela.fi/kuntoutuspalvelut>palvelukuvaukset>hyväksytyt palvelunkuvaukset).

20150127_124317.jpg
WP_20150108_008.jpg 20150120_131923_13.jpg
WP_20150112_007.jpg WP_20150112_009.jpg